სესხი უძრავი ქონების გარანტიით                                       
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო კრედიტი“ მომხმარებლებს სთავაზობს იპოთეკურ სესხებს, რომელიც მომხმარებლის ინდივიდუალურ მოთხოვნასა და შემოსავალზეა მორგებული. „რიკო კრედიტის“ უმთავრესი ამოცანაა შეთავაზებული პროდუქტები და მისი პირობები გამომდინარეობდეს მომხმარებლის კონკრეტული და რეალური შესაძლებლობიდან.
კომპანიის მიზანია დაიცვას ნებისმიერი ტიპის მომხმარებლის უფლებები, შესთავაზოს ისეთი სასესხო პირობები, რომელიც, უპირველესად, მომხმარებლის სარგებელზე იქნება ორიენტირებული და არ დაუშვას მოსარგებლის უფლებების დარღვევა და უმნიშვნელო დაზარალებაც კი.


ამ ეტაპზე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სესხის  აღების სწრაფ და მოსახერხებელ პირობებს უძრავი ქონების გარანტიით. ლარში იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს თვეში 3%-ს, გადახდა ხდება ძირითადი სესხის დაფარვის პრინციპით, შესაბამისად მომხარებელი თვეში იხდის    3%+2%-ს,  აქედან 3% არის კომპანიის სარგებელი, ხოლო 2% ძირითადი სესხის დაფარვა.  სესხის ხანგრძლივობა კი, მომხმარებლის საჭიროებიდან გამომდინარე,  1 თვიდან – 10 წლამდეა.  ნებისმიერი ტიპის სესხის აღება  „რიკო კრედიტში“ ერთ-ერთი ყველაზე გამარტივებული პროცედურაა სხვა მსგავს სერვისებს შორის და იგი კონსულტაციის შემდეგ უმოკლეს პერიოდში  (3-4 დღეში)  გაიცემა.


საგარანტიო ქონება
სესხით სარგებლობის პირობებიდან გამომდინარე, საგარანტიო ქონება შეიძლება იყოს: თბილისში, რუსთავში, მარნეულში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ხაშურში, ფოთსა და მცხეთის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავი ქონება. კერძოდ: ბინა, საკუთარი სახლი, კომერციული ან არაკომერციული ფართი, აგარაკი, ან მიწის ნაკვეთი.


უძრავი ქონების გარანტიით სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:
სესხის მისაღებად საჭიროა შემდეგი  აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენა:
•    მესაკუთრის პირადობის მოწმობა (ერთად მცხოვრებ პირთა პირადობის მოწმობები,  დამატებითი დოკუმენტაცია  ნოტარიუსის მოთხოვნის შესაბამისად);
•     განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
მომსახურების გადასახადი შეადგენს 15 ლარს;
•     იპოთეკის ხელშეკრულება (დოკუმენტაცია ადგილზე ფორმდება);
•    უძრავი ქონების  შემფასებლის მომსახურების საფასური შეადგენს 45  ლარს;


პროცენტის გადახდა ხდება ყოველთვიურად. სესხზე დარიცხული პროცენტის და სესხის ძირითადი თანხის დაფარვა შესაძლებელია სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით.


 „რიკო კრედიტის“ ქსელში არსებული PAY აპარატები დამატებითი საკომისიოს გარეშე ემსახურება მომხმარებლებს. 
„რიკო კრედიტის“ აპარატებით სარგებლობის უპირატესობებია: მარტივი და სწრაფი მომსახურება, დროის ეკონომია, შეუზღუდავი თანხობრივი ოპერაცია, მოქნილი გამოყენების ფუნქცია, 24 საათიანი მომსახურების რეჟიმი, მყისიერი გადახდის სერვისი.

ნებისმიერი ტიპის იპოთეკური სესხით სარგებლობისას მომხარებელი წინასწარ ეცნობა პირობებსა და შეთავაზებას. მომხმარებელის უფლებებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი პირობა არის გამჭვირვალე და კონკრეტული, რაც მომხარებელს იცავს ე.წ დამალული პროცენტებისგან და საკომისიო მომსახურებისაგან. რეფინანსირების შემთხვევაში, თუ მომხარებელი დროულად ვერ ახერხებს მასზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ხელს უწყობს და სთავაზობს გამარტივებულ პირობებს, რომ არ მოხდეს ქონების ლიკვიდაცია და კონკრეტული ჯარიმაც ძირი თანხიდან იქნეს გათვალისწინებული.

 

 

ოქროს თამასუქი
sesxi