სალომბარდო სესხები ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე:


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო ექსპრესი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სალომბარდო სესხით სარგებლობას: ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასი თვლების გარანტიით, თანაც ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე; ექსპრეს და სტანდარტულ სესხებს როგორც ლარში, ასევე უცხოურ ვალუტაში. თითოეული პროდუქტი, ბაზარზე არსებული სხვა პროდუქტებისგან განსხვავებით, გამოირჩევა საიმედოობით, მარტივი შეთავაზების ფორმით და მომხმარებლის შემოსავალზე მორგებული პირობებით. ნებისმიერი ტიპის სესხი, რომელსაც „რიკო ექსპრესი“ გასცემს, ინდივიდუალურად მომხმარებლის კონკრეტულ თვიურ შემოსავალზეა მორგებული და მხოლოდ ამ პირობებიდან გამომდინარე განისაზღვრება კონკრეტული სესხის რაოდენობა და ტიპი, რათა ზუსტად იყოს განსაზღვრული სესხის ეფექტურობა, მომხმარებლის უფლებები და პირობები კი - დაცული. სესხის აღებამდე და მის შემდეგაც „რიკო ექსპრესი“ მომხარებელს ზუსტად განსაზღვრულ პირობებს სთავაზობს, რომელიც გამჭვირვალეა და დამატებითი მაქინაციებისგან იცავს ნებისმიერ მომხარებელს. 


ოქროს სალომბარდო სესხი ლარში - სესხის გაცემის მინიმალური თანხაა 20 ლარი და მაქსიმალური თანხა გამომდინარეობს ნივთის სალომბარდო შეფასებიდან. სარგებელი შეადგენს გატანილი თანხის 1.5%-დან თვეში წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.6%-დან. სესხზე დარიცხული პროცენტი უნდა დაიფაროს ყოველთვიურად. ასევე შესაძლებელია  ძირი თანხის ეტაპობრივი შემცირებაც, რაც ავტომატურად იწვევს გადასახდელი პროცენტის შემცირებას.


რიკო ექსპრესში არსებულ სესხებზე, გარდა უჯარიომო სესხისა, დაგვიანების შემთხვევაში სესხზე ირიცხება ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო გატანილი თანხის 0.27% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სესხზე პროცენტის გადახდის თარიღად ფიქსირდება სესხის გამოწერის და არა პროცენტის გადახდის თარიღი. დაგვიანების შემთხვევაში პროცენტი და ჯარიმა ითვლება ცალ-ცალკე.


სესხის დაფარვის შემთხვევაში, სესხის გამოწერიდან (ან პროცენტის გადახდის დღიდან)  გასული დღეების მიხედვით.  


„რიკო ექსპრესში“ ნებისმიერი სესხით სარგებლობისას.პირობებისა და ხელშეკრულების თანახმად, "რიკო ექსპრესი“ უფლებამოსილია გადააგირაოს უკვე დაგირავებული ნივთი.
ოქროს, ვერცხლისა და ძვირფასი თვლების გარანტიით სესხის სარგებლობისას კომპანია იცავს მაქსიმალურ წესებსა და პირობებს ნივთის უპრეცედენტო დაცულობის თვალსაზრისით. ჩადებული ნივთი ინახება სპეციალურ საცავებში, გარანტირებულია რაიმე ტიპის დაზიანებისა და საფრთხისგან და მის დაუზიანებლობაზე პასუხისმგებლობას კისრულობს „რიკო ექსპრესი“

 

 

სი  შპს  მისო  “რიკო   ექსპრესი”  არ  არის  ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისგან  განხვავებით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი  ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში,  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ  თქვენი  თნხა.

 

ოქროს თამასუქი
sesxi