სალომბარდო სესხები ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე:


მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „რიკო კრედიტი“ მომხმარებლებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სალომბარდო სესხით სარგებლობას: ოქროს, ვერცხლის და ძვირფასი თვლების გარანტიით, თანაც ყოველგვარი საკომისიოს გარეშე; ექსპრეს და სტანდარტულ სესხებს როგორც ლარში, ასევე უცხოურ ვალუტაში. თითოეული პროდუქტი, ბაზარზე არსებული სხვა პროდუქტებისგან განსხვავებით, გამოირჩევა საიმედოობით, მარტივი შეთავაზების ფორმით და მომხმარებლის შემოსავალზე მორგებული პირობებით. ნებისმიერი ტიპის სესხი, რომელსაც „რიკო კრედიტი“ გასცემს, ინდივიდუალურად მომხმარებლის კონკრეტულ თვიურ შემოსავალზეა მორგებული და მხოლოდ ამ პირობებიდან გამომდინარე განისაზღვრება კონკრეტული სესხის რაოდენობა და ტიპი, რათა ზუსტად იყოს განსაზღვრული სესხის ეფექტურობა, მომხმარებლის უფლებები და პირობები კი - დაცული. სესხის აღებამდე და მის შემდეგაც „რიკო კრედიტი“ მომხარებელს ზუსტად განსაზღვრულ პირობებს სთავაზობს, რომელიც გამჭვირვალეა და დამატებითი მაქინაციებისგან იცავს ნებისმიერ მომხარებელს. 


ოქროს სალომბარდო სესხი ლარში - სესხის გაცემის მინიმალური თანხაა 100 ლარი და მაქსიმალური თანხა გამომდინარეობს ნივთის სალომბარდო შეფასებიდან. სარგებელი შეადგენს გატანილი თანხის 1.5%-დან თვეში წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19.6%-დან. სესხზე დარიცხული პროცენტი უნდა დაიფაროს ყოველთვიურად. ასევე შესაძლებელია  ძირი თანხის ეტაპობრივი შემცირებაც, რაც ავტომატურად იწვევს გადასახდელი პროცენტის შემცირებას.


ოქროს სალომბარდო სტანდარტ სესხი ვალუტაში  –ამ ტიპის სესხი გაიცემა შპს "რიკო კრედიტის" მიერ,სესხის გაცემის მინიმალური თანხა შეადგენს 100 000 ლარის ექვივალენტს  დოლარში/ევროში. სესხის მაქსიმალური ოდენობა გამომდინარეობს ნივთის სალომბარდო შეფასებიდან/ღირებულებიდან. სარგებელი შეადგენს გატანილი თანხის 1%-ს.  გადასახადი იფარება ყოველთვიურად. ასევე შესაძლებელია  ძირი თანხის ეტაპობრივი შემცირებაც, რაც ავტომატურად იწვევს გადასახდელი პროცენტის შემცირებას.

საპროცენტო თანხის გადახდა ხდება ლარში, გადახდის დღეს არსებული კურსის შესაბამისად, სწრაფი გადახდის აპარატების მეშვეობით. 


რიკო კრედიტში არსებულ სესხებზე, გარდა უჯარიომო სესხისა, დაგვიანების შემთხვევაში სესხზე ირიცხება ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო გატანილი თანხის 0.41% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სესხზე პროცენტის გადახდის თარიღად ფიქსირდება სესხის გამოწერის და არა პროცენტის გადახდის თარიღი. დაგვიანების შემთხვევაში პროცენტი და ჯარიმა ითვლება ცალ-ცალკე.


სესხის დაფარვის შემთხვევაში, სესხის გამოწერიდან (ან პროცენტის გადახდის დღიდან) 10 დღის განმავლობაში მასზე  ირიცხება თვიური გადასახადის მესამედი, დანარჩენ შემთხვევაში კი გასული დღეების მიხედვით.  თუ სესხი არის 100 აშშ დოლარზე ნაკლები და კლიენტი იხდის ფიქსირებულ გადასახადს, მისი გადასახადი არ ითვლება დღეების მიხედვით და ის იხდის თვიურ გადასახადს.


„რიკო ექსპრესში“ ნებისმიერი სესხით სარგებლობისას.პირობებისა და ხელშეკრულების თანახმად, "რიკო ექსპრესი“ უფლებამოსილია გადააგირაოს უკვე დაგირავებული ნივთი.
ოქროს, ვერცხლისა და ძვირფასი თვლების გარანტიით სესხის სარგებლობისას კომპანია იცავს მაქსიმალურ წესებსა და პირობებს ნივთის უპრეცედენტო დაცულობის თვალსაზრისით. ჩადებული ნივთი ინახება სპეციალურ საცავებში, გარანტირებულია რაიმე ტიპის დაზიანებისა და საფრთხისგან და მის დაუზიანებლობაზე პასუხისმგებლობას კისრულობს „რიკო კრედიტი“

 

 

სი  შპს  მისო  “რიკო   ექსპრესი”  არ  არის  ლიცენზირებული  ბანკი  და  ბანკისგან  განხვავებით  მასზე  ვრცელდება  მსუბუქი  ზედამხედველობის  რეჟიმი.  მისი  გაკოტრების  შემთხვევაში,  თქვენ  შესაძლოა  ვერ  დაიბრუნოთ  თქვენი  თნხა.

 

ოქროს თამასუქი
sesxi