გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ გამოიგზავნება.

იპოთეკური სესხის განაცხადი
 ჩამოტვირთვა
  პირადი ინფორმაცია შევსების თარიღი:
სახელი, გვარი დაბადების თარიღი საცხოვრებელი მისამართი
რეგისტრაციის მისამართი პასპორტის ნომერი პირადი ნომერი
სახლის ტელეფონი მობილური სამუშაო ადგილი
დაკავებული პოზიცია (თანამდებობა) სამუშაო ადგილის ტელეფონის ნომერი სამუშაო ადგილის მისამართი
ყოველთვიური ხელფასი მომსახურე ბანკი დამატებითი შემოსავალი
  ინფორმაცია ოჯახის წევრებზე
სახელი/გვარი ნათესაური კავშირი ასაკი საცხოვრებელი მისამართი სამუშაო ადგილი (თანამდებობა)
 დამატება
  საკრედიტო ისტორია
კრედიტორი სესხის თანხა (s) აღების თარიღი ვადა (თვე) % უზრუნველყოფა მიმდ. დავალიანება
 დამატება
  ინფორმაცია მოთხოვნილ სესხზე
სესხის მოცულობა
ვადა (თვე)
სესხის მიზნობრიობა
უზრუნველყოფა
მისამართი
ჯამური ფართი
საბაზრო ღირებულება
საგარანტიო ქონების საკადასტრო კოდი
დამატებითი ინფორმაცია
  თქვენს საკუთრებაში არსებული სხვა უძრავ–მოძრავი ქონება
დასახელება / მისამართი საბაზრო ღირებულება
 დამატება
CAPTCHA Image
ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია ჭეშმარიტია.