რეპორტინგი
(სულ 7)
2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2017-30.04.2017

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2015 წლის აუდიტორული დასკვნა

 

-2015 წლის აუდიტორული დასკვნა

2015 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2014 წლის აუდიტორული დასკვნა


- 2014 წლის აუდიტორული დასკვნა

2014 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2013 წლის აუდიტორული დასკვნა


- 2013 წლის აუდიტორული დასკვნა

ოქროს თამასუქი
sesxi