რეპორტინგი
(სულ 7)
ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2018-ის მდგომარეობით

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ფინანსური ანგარიშგება 31.07.2018-ის მდგომარეობით

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

- 2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 

ფინანსური ანგარიშგება 30.06.2018-ის მდგომარეობით

 

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი 30.04.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

საბალანსო უწყისი - მოგება-ზარალის უწყისი 01.01.2018 - 31.03.2018

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

 

- 2016 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

ოქროს თამასუქი
sesxi