რეპორტინგი
(სულ 7)
2015 წლის აუდიტორული დასკვნა

 

-2015 წლის აუდიტორული დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2016 - 30.11.2016

 

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)


სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ფინანსური ანგარიშგება 01.01.2015 - 31.12.2015

 

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

 

- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2014 წლის აუდიტორული დასკვნა

 

 

- 2014 წლის აუდიტორული დასკვნა

2014 წლის ფინანსური ანგარიშგება

 

- ბალანსი

- საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება

- მოგება ზარალის ანგარიშგება

2013 წლის ფინანსური ანგარიშგება


ბალანსი
საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
მოგება ზარალის ანგარიშგება

2013 წლის აუდიტორული დასკვნა


- 2013 წლის აუდიტორული დასკვნა

ოქროს თამასუქი
sesxi