რეპორტინგი
(სულ 7)
ფინანსური ანგარიშგება 30.11.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.11.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.10.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.11.2018-ის მდგომარეობით

ფინანსური ანგარიშგება 30.09.2018-ის მდგომარეობით
- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)

- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ფინანსური ანგარიშგება 31.08.2018-ის მდგომარეობით

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ფინანსური ანგარიშგება 31.07.2018-ის მდგომარეობით

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

- 2017 წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 

ფინანსური ანგარიშგება 30.06.2018-ის მდგომარეობით

 

- ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება (საბალანსო უწყისი)
- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

ოქროს თამასუქი
sesxi