რეპორტინგი
(სულ 1)
2013 წლის ფინანსური ანგარიშგება


- 
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება  (საბალანსო უწყისი)

- სრული შემოსავლის ანგარიშგება (მოგება-ზარალის უწყისი)

 

ოქროს თამასუქი
sesxi